Warunki współpracy

Regulamin Programu Partnerskiego

§1.
Organizator Programu Partnerskiego

 1. Rafał Matuszak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VISIO CONSULTING RAFAŁ MATUSZAK, NIP 5971477523, REGON 320972675, jest organizatorem serwisu internetowego prowadzonego w domenie zgubek.pl
 2. Rafał Matuszak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VISIO CONSULTING RAFAŁ MATUSZAK, NIP 5971477523, REGON 320972675, organizuje Program Partnerski, aby zwiększyć liczbę sprzedaży Produktów. Program Partnerski jest organizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na dokonaniu Rejestracji przez Partnerów, a następnie promowaniu Produktów i pośredniczeniu w ich sprzedaży. Promowanie będzie polegało na zamieszczanie reklam oraz udostępnianiu Linku Afiliacyjnego. Partnerzy będą uprawnieni do otrzymania Prowizji w przypadku sprzedaży Produktów Klientom poprzez udostępniony Partnerowi Link Afiliacyjny.

§2.
Definicje

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. Formularz – formularz wypełniany przez Partnera, zawierający dane konieczne
do zawarcia Umowy, udostępniany przez Organizator Programu Partnerskiego w formie elektronicznej pod adresem https://www.zgubek.pl/partnerzy-rejestracja/;
b. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu Produktów oferowanych za pośrednictwem Partnerów w Programie Partnerskim;
c. Konto – indywidualne konto Partnera, w systemie informatycznym zgubek.pl,
w którym udostępniany jest Link Afiliacyjny, zapisywana jest wysokość Prowizji oraz wszelkie działania podejmowane przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego;
d. Link Afiliacyjny – link umożliwiający rozpoznanie Organizatorowi Programu Partnerskiego, od którego Partnera Klient został skierowany do witryny zgubek.pl i dokonał zakupu. Wygenerowany link jest przypisany tylko do jednego Partnera i prowadzi bezpośrednio do domeny zgubek.pl;
e. Login – unikalna nazwa przypisana Partnerowi w Programie Partnerskim;
f. Organizator Programu Partnerskiego – Rafał Matuszak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą VISIO CONSULTING RAFAŁ MATUSZAK, NIP 5971477523, REGON 320972675, prowadzący sprzedaż Produktów pod adresem www.zgubek.pl;
g. Partner – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprzez dokonanie Rejestracji przystąpiła do Programu Partnerskiego;
h. Produkty – dostępne na domenie zgubek.pl rzeczy ruchome lub usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Organizatorem Programu Partnerskiego, za zapłatą Ceny;
i. Program Partnerski – współpraca Partnerów z Organizatorem Programu Partnerskiego prowadzona na podstawie Umowy;
j. Prowizja – wynagrodzenie prowizyjne od każdej transakcji sprzedaży zestawu Produktów Klientom przeprowadzonej poprzez udostępniony Partnerowi Link Afiliacyjny, przysługujące Partnerowi z tytułu Umowy;
k. Regulamin – regulamin, dostępny w postaci elektronicznej pod adresem https://www.zgubek.pl/partnerzy-warunki-wspolpracy/;
l. Rejestracja – wypełnienie przez Partnera formularza i otrzymanie przez niego narzędzi (login, hasło, Link Afiliacyjny) umożliwiających realizację współpracy pomiędzy stronami. Rejestracja tożsama jest z zawarciem umowy z Organizatorem Programu Partnerskiego;
m. Strona Internetowa – strona internetowa Partnera, na której będą umieszczane reklamy Produktów oraz Link Afiliacyjny;
n. Umowa – umowa zawierana drogą elektroniczną przez Partnera z Organizatorem Programu Partnerskiego, na podstawie której Partner poleca Produkty oraz pośredniczy w sprzedaży Produktów w zamian za uzyskanie Prowizji;
o. zgubek.pl – witryna, na której można nabyć Produkty oferowane przez Organizatora Programu Partnerskiego oraz poprzez którą udostępniany jest Program Partnerski.

§3.
Umowa

 1. W celu uczestnictwa w Programie Partnerskim konieczne jest dokonanie Rejestracji.
  Po przesłaniu do Organizatora Programu Partnerskiego poprawnie wypełnionego Formularza i złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz akceptacji Partnera przez Organizatora Programu Partnerskiego, na podany przez Partnera w Formularzu adres e-mail zostaną dane logowania do Konta, w którym będzie dostępny Link Afiliacyjny.
 2. Po otrzymaniu przez Partnera linku, Partner poprzez kliknięcie w link, aktywuje Konto.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą aktywacji Konta. Miejscem zawarcia Umowy jest Szczecin, Umowa jest zawierana w języku polskim.
 4. Po dokonaniu Rejestracji, Partnerowi zostanie wygenerowany Link Afiliacyjny.
 5. Dokonując Rejestracji Partner wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, informacji i oświadczeń dotyczących Programu Partnerskiego, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przetwarzanie przez Organizatora Programu Partnerskiego danych osobowych Partnera wskazanych w Formularzu.

§4.
Pośredniczenie w sprzedaży Produktów

 1. Partner w celu przystąpienia do Programu Partnerskiego i pośredniczenia w sprzedaży Produktów powinien posiadać dostęp do sieci Internet oraz korzystać z przeglądarki internetowej Mozilla Firefox, Internet Explorer lub innej równorzędnej przeglądarki internetowej.
 2. Każdy Partner w Programie Partnerskim może posiadać tylko jedno Konto w domenie zgubek.pl, w ramach którego może zgłosić dowolną liczbę Stron Internetowych, na których po zatwierdzeniu przez Organizatora Programu Operacyjnego będzie mógł polecać Produkty oraz udostępniać Link Afiliacyjny.
 3. Okres ważności plików cookie wynosi 30 dni.
 4. Partner jest uprawniony do otrzymania Prowizji w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu w wyniku świadczenia usług na podstawie Umowy.
 5. Partner jest uprawniony do reklamowania na Stronie Internetowej Produktów oferowanych przez Organizatora Programu Partnerskiego na witrynie zgubek.pl oraz udostępniania Linku Afiliacyjnego.
 6. Strona Internetowa musi być umieszczona i utrzymana na ogólnie dostępnym serwerze i stworzona w technice pozwalającej na jej obsługę za pomocą protokołu http lub https.
 7. Strona Internetowa nie może zawierać tematyki o charakterze bezprawnym, która narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, norm obyczajowych lub moralnych. Partner ponosi całkowitą odpowiedzialność za zawartość Strony Internetowej.
 8. Partner zobowiązany jest do dodawania do swojego konta każdej domeny, na której umieszcza reklamy Produktów oferowanych przez Organizatora Programu Partnerskiego na witrynie zgubek.pl oraz udostępnia Linku Afiliacyjny. W przypadku gdy domena nie zostanie dodana do konta Prowizja, które zostanie wygenerowana przez sprzedaż Produktów za pośrednictwem Linku Afiliacyjnego umieszczonego na tej domenie, nie zostanie naliczona.
 9. Strona Internetowa w trakcie obowiązywania Umowy musi być dostępna dla Organizatora Programu Partnerskiego w każdym czasie, w zakresie umożliwiającym sprawdzenie czy przestrzegane są postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu.
 10. Partner jest uprawniony do promowania Strony Internetowej we własnym zakresie,
  z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji, zasad uczciwego pozycjonowania, które nie może odbywać się w sposób bezprawny, naruszający dobra osobiste Organizatora Programu Partnerskiego lub innych Partnerów.
 11. Polecanie Produktów oraz pośredniczenie w ich sprzedaży może odbywać się wyłącznie przez legalne i zgodne z zasadami współżycia społecznego (w tym z Etykietą) sposoby ogólno pojętej reklamy i pośrednictwa sprzedaży. W szczególności zabronione jest spamowanie grup i for dyskusyjnych oraz wysyłanie reklamy w postaci niezamówionej lub niechcianej korespondencji elektronicznej lub tradycyjnej.
 12. Partner jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty rozwiązania Umowy usunąć ze Strony Internetowej reklamy Produktów oferowanych przez Organizatora Programu Partnerskiego na witrynie zgubek.pl oraz Link Afiliacyjny.
 13. Partner jest zobowiązany do aktualizacji na Koncie danych wymaganych w Formularzu.

§5.
Prowizje

 1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Partnerzy otrzymują Prowizję w wysokości 25% od każdej transakcji sprzedaży zestawu Produktów Klientom poprzez udostępniony Partnerowi Link Afiliacyjny.
 2. Prowizja jest wypłacana w przypadku, gdy jej wartość wynosi co najmniej 10,00 zł brutto w przypadku Partnera prowadzącego działalność gospodarczą oraz 100,00 zł brutto w przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 3. Prowizja należna Partnerowi jest naliczana za każdy pełny miesiąc kalendarzowy (okres rozliczeniowy).
 4. Partnerowi, który prowadzi działalność gospodarczą, jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Organizator Programu Partnerskiego wypłaci Prowizję w ciągu 14 dni od daty doręczenia przez Partnera faktury VAT wystawionej na dane Organizatora Programu Partnerskiego, której wartość brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) stanowi kwota Prowizji do wypłaty.
 5. Partnerowi, który jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Organizator Programu Partnerskiego wypłaci Prowizję w ciągu 14 dni od daty doręczenia przez Partnera rachunku wystawionego na dane Organizatora Programu Partnerskiego, którego wartość brutto stanowić będzie kwota Prowizji do wypłaty. Prowizja wypłacona Partnerowi będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej może być pomniejszona o należny podatek dochodowy.
 6. Wystawiane przez Partnerów faktury VAT lub rachunki należy doręczyć na adres: ZGUBEK, ul. Zygmunta Chmielewskiego 22A, Szczecin 70-028. Faktury VAT mogą być również przesyłane w drodze wiadomości e-mail na adres: kontakt@zgubek.pl
 7. Prawo do wystawienia faktury VAT albo rachunku przysługuje Partnerowi dopiero jeżeli Prowizja wyniesie co najmniej kwotę o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 8. Prowizja wypłacana jest przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w Formularzu.
 9. Organizator Programu Partnerskiego przewiduje również możliwość dokonywania wypłat za pośrednictwem systemu PayPal, po uprzednim przyłączeniu się do wskazanego systemu.
 10. Partner ma możliwość wystawienia faktury VAT albo rachunku po upływie każdego pełnego okresu rozliczeniowego lub rzadziej, jednak co najmniej raz w danym roku kalendarzowym.

§6.
Rozwiązanie umowy

 1. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie przez Organizatora Programu Partnerskiego i Partnera z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca.
 3. W przypadku podania w Formularzu danych uniemożliwiających Organizatorowi Programu Partnerskiego wypłatę Prowizji na rzecz Partnera, Umowa wygasa w terminie 14 dni od daty bezskutecznego wezwania Partnera do wskazania prawidłowych danych.
 4. Organizator Programu Partnerskiego może rozwiązać Umowę bez wypowiedzenia, ze skutkiem na dzień doręczenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera, w przypadku:
  a) gdy treści prezentowane na Stronie Internetowej lub działalność prowadzona przez Partnera nie są akceptowane przez Organizatora Programu Partnerskiego;
  b) negatywnej weryfikacji lub braku możliwości weryfikacji Partnera lub Strony Internetowej o której mowa w § 4 ust. 4;
  c) gdy Strona Internetowa Partnera wykorzystywana jest do rozprzestrzeniania szkodliwych elementów w sieci;
  d) wykonywania przez Partnera działań nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwego pozycjonowania stron w internetowych wyszukiwarkach;
  e) naruszenia przez Partnera norm prawnych lub obyczajowych na Stronie Internetowej Partnera.
 5. Umowa wygasa samoistnie, jeśli w okresie 18 miesięcy od dnia Rejestracji Partner nie pozyska żadnego Klienta, bądź w tym samym okresie wynagrodzenie mu należne nie będzie przekraczało 10,00 zł brutto w przypadku Partnera prowadzącego działalność gospodarczą oraz 100,00 zł brutto w przypadku Partnera będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy pomiędzy Partnerem, a Operatorem, Partnerowi przysługuje Prowizja za okres do dnia rozwiązania Umowy.
 7. W przypadku wygaśnięcia Umowy pomiędzy Partnerem, a Operatorem zgromadzone na koncie Programu Partnerskiego środki przepadają.

§7.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator Programu Partnerskiego zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu.
 2. Wszelkie informacje i oświadczenia Organizatora Programu Partnerskiego uważa się za doręczone poprzez przesłanie na wskazany w Formularzu adres poczty elektronicznej Partnera. W przypadku osób fizycznych wszelkie komunikaty informacyjne wymagające reakcji w pierwszej kolejności Partner zostanie poinformowany drogą elektroniczną. W razie braku reakcji komunikat zostanie wysłany na podany adres zamieszkania.
 3. W przypadku sporu, sądem właściwym będzie sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Organizatora Programu Partnerskiego.