Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa sposoby ochrony danych osobowych Klientów, korzystających ze sklepu internetowego znajdującej się pod adresem elektronicznym www.zgubek.pl zwanym dalej „Sklepem”.
Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze Sklepu.
Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest VISIO CONSULTING RAFAŁ MATUSZAK NIP 597 147 75 23, REGON 320972675.

Zakres zbierania danych
Visio Consulting Rafał Matuszak zbiera następujące dane Klientów :

 • Imię i nazwisko,
 • Kraj,
 • Adres,
 • Kod pocztowy,
 • Miejscowość,
 • Numer telefonu,
 • Adres email,
 • Imię i nazwisko użytkownika QR kodu i opcjonalnie szkołę.

Opcjonalnie:

 • Adres dostawy z kodem pocztowym i miejscowością.

Dane niezbędne do korzystania z funkcjonalności kupionego QR kodu:

 • Numer telefonu,
 • Adres email.

Cel zbierania danych
Wszelkie dane podane przez Klienta będą przetwarzane przez Visio Consulting Rafał Matuszak w celu realizacji umów sprzedaży i usług oferowanych w Sklepie, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Klientem a Visio Consulting Rafał Matuszak.
W zależności od udzielenia przez Klienta zgody podane dane osobowe, a w szczególności adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego może posłużyć do przesyłania przez VISIO Visio Consulting Rafał Matuszak informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym dotyczących towarów oraz usług podmiotów trzecich.
Visio Consulting Rafał Matuszak, zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w zakresie, w jakim nie narusza przepisów powyższej ustawy, uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klientów w celach marketingu bezpośredniego sprzedawanych towarów i świadczonych przez siebie usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
Prawo dostępu
Klient posiada możliwości decydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe. W szczególności, Klient może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy Visio Consulting Rafał Matuszak zamierza przetwarzać dane Klienta w celach marketingowych lub przekazać je innemu administratorowi danych.
Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Visio Consulting Rafał Matuszak.
Visio Consulting Rafał Matuszak zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umów sprzedaży oraz o świadczenie usług zawartych pomiędzy Klientem a Visio Consulting Rafał Matuszak.
Mechanizm cookies
Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Sklepu. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać stronę Sklepu do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Klientów. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania ze Sklepu.
Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów Klientów wirusy. Niemniej jednak, Klient może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na stronach Sklepu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.
Adres IP
Visio Consulting Rafał Matuszak zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP odwiedzających stronę Sklepu, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu.
Cookies innych podmiotów
Visio Consulting Rafał Matuszak zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze Sklepu. Zapewniamy, że w takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące Klientów.
W reklamach zamieszczanych na stronach Sklepu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowej.
Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.
Dostęp do danych osób trzecich
Do danych osobowych zbieranych przez Visio Consulting Rafał Matuszak mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Visio Consulting Rafał Matuszak oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
Visio Consulting Rafał Matuszak oświadcza, że przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Visio Consulting Rafał Matuszak, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
Visio Consulting Rafał Matuszak nie odpowiada za działania lub zaniechania Klientów, skutkiem których Visio Consulting Rafał Matuszak przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
Visio Consulting Rafał Matuszak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Klientom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Visio Consulting Rafał Matuszak.
Kontakt z nami
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Visio Consulting Rafał Matuszak.
Zmiany Polityki Prywatności
Visio Consulting Rafał Matuszak zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 30.08.2017.