Regulamin

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Dane Sprzedawcy

 1. Sklep Internetowy zgubek.pl działający pod adresem www.zgubek.pl prowadzony jest przez Visio Consulting Rafał Matuszak, NIP 597 147 75 23, REGON 320972675.
 2. Siedziba Visio Consulting Rafał Matuszak znajduje się w Myśliborzu przy ul. Północna 7, kod pocztowy 74-300.
 3. Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:
  • telefonu komórkowego +48 668 206 794
  • poczty elektronicznej (e-mail) kontakt@zgubek.pl
  • poczty tradycyjnej na adres: ZGUBEK ul. Zygmunta Chmielewskiego 22A, Szczecin 70-028
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących Konsumentami, jak i do Klientów nie będących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży, chyba że w treści niniejszego Regulaminu zastrzeżono inaczej.
 6. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
 7. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:
  • Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
  • Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.
  • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie.
  • Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, w tym zakupów w Sklepie,
   w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Produktów, wpisanie ewentualnych kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami lub regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ewentualnych kosztów wysyłki), wyświetlenie przewidywanego terminu dostawy Produktów.
  • Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
  • Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
  • Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu PayU.
  • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem zgubek.pl, sprzedający Produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
  • Sprzedawca – Visio Consulting Rafał Matuszak, NIP 597 147 75 23, REGON 320972675.
  • Treść – tekst, grafika lub elementy multimedialne, w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jakie są zamieszczane
   i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu.
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktów za zapłatą Ceny powiększonej o ewentualne opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa niniejszy Regulamin, zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Umowa Sprzedaży określa
   w szczególności Produkt, jego cechy główne, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki.
  • Usługa elektroniczna – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy
   z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( U. z 2017 r., poz. 1219), przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z Umową
   o Świadczenie Usług.
  • Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: IE10, IE11, Firefox, Safari, Opera, Chrome, Edge włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  • umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
  • umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  • umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Sklepu;
 2. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 3. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą. Koszyk nie służy do rezerwacji Produktów.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • podawania w Zamówieniu prawdziwych i aktualnych danych Klienta;
  • aktualizowania danych, w tym w szczególności danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży,
   w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
  • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
 5. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zgubek.pl.
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
 7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba uprawniona do jego reprezentacji lub osoba umocowana przez osobę uprawnioną do jego reprezentacji.
 8. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia.
 9. Sprzedawca swoje oświadczenie w przedmiocie wskazanym w ppkt 11, wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

III PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEń

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem Internetu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony internetowe www.zgubek.pl
 3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu Produktu. Klient jest zobowiązany do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 4. Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru zamawianych Produktów, wskazania ilości zamówionych Produktów, oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy, oznaczenia danych na które ma być wystawiona faktura, wyboru sposobu uregulowania płatności.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą, że zamówienie zostało zarejestrowane przez Sklep (przyjęte do realizacji). Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 6. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności on-line, Sklep rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności. W przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, Sklep rozpoczyna realizację zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto bankowe wskazane przy zamówieniu.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za skutecznie złożone jedynie w sytuacji, gdy w formularzu Zamówienia zostaną podane wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres email.
 8. W przypadku, gdy Produkt jest niedostępny i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 28 dni, Sklep jest uprawniony do odstąpienia od realizacji umowy. Sklep najpóźniej w terminie 28 dni, licząc od daty zawarcia umowy, zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną (w tym przede wszystkim cenę produktu oraz ewentualne koszty dostawy).
 9. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 28 dni, Klient jest informowany przez Sklep o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
 10. Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta. Faktura VAT będzie dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 11. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.zgubek.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 12. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

IV ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Zmiany w zamówieniu Klient może przeprowadzić do chwili jego zrealizowania, przez którą należy rozumieć przekazanie zamówienia do wysłania. Do tego czasu klient może wycofać złożone zamówienie w całości.
 2. Wprowadzanie zmian, o których mowa powyżej, możliwe jest poprzez wysłanie informacji w tym przedmiocie przez Klienta ze skrzynki elektronicznej e-mail (której adres został wskazany przez Klienta przy rejestracji lub składaniu zamówienia) na adres kontakt@zgbek.pl

 

V CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca dla Klienta od chwili złożenia przez niego zamówienia.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i anulowania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź dokonywania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia. Aktualna informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.
 4. Sklep nie realizuje zamówień z dostawą poza granice Polski.

VI CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi nie więcej niż 28 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
 2. Zamówienia dostarczane są w odpowiednio zabezpieczonych kopertach listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub przesyłką kurierską na adres wskazany przez Klienta. Wyboru sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
 3. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem błędnego adresu dostawy przez Klienta.

VII FORMY PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie Produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient może dokonać płatności przelewem elektronicznym, przelewem bankowym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU.

VIII REKLAMACJE i ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Przy odbiorze zamówienia zaleca się sprawdzenie stanu przesyłki – sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona. Jeżeli zostaną stwierdzone jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności listonosza lub kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zamówione Produkty nie zostały uszkodzone w czasie transportu. Jeśli Produkty okażą się uszkodzone, należy spisać w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. Sporządzenie protokołu nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń przysługujących Klientowi wobec Sklepu i nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta.
 2. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być przesłane na adres: Zgubek ul. Zygmunta Chmielewskiego 22A, Szczecin 70-028 lub w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zgubek.pl.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu Produktu niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy – innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do momentu otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 11. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres Zgubek Zygmunta Chmielewskiego 22A, Szczecin 70-028 lub w formie wiadomości e-mail na adres: kontakt@zgubek.pl.
 12. Przy składaniu reklamacji celowe jest dostarczenie Produktu Sprzedawcy razem z reklamacją, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu w związku z reklamacją znajdują w ramach Sklepu w zakładce „Reklamacje i zwroty”.
 13. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient będący konsumentem może:
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  • żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 14. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 15. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 16. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zobowiązany będzie dostarczyć Produkt na koszt Sprzedawcy na adres ul. Zygmunta Chmielewskiego 22A, Szczecin 70-028. Szczegóły dotyczące udostępnionych przez Sprzedawcę sposobów bezpłatnego dostarczenia mu przez Klienta Produktu do Sprzedawcy znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Kontakt .
 17. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Produktu przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 18. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

IX POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu doręczycielowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. W takim przypadku Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 4. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostaną poddane do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie obowiązujących powszechnie przepisów prawa.

X DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Klient może dokonać modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
 5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.
 6. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne, z zastrzeżeniem pkt VIII ppkt 19.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683).
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
 4. Sprzedawca może zmienić Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
 5. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.